Kieli / Sivusto

Languages

Change site

Vastuullisuus

Vastuullisuus on Coorin keskeinen painopistealue. Otamme vastuun omasta toiminnastamme, sisällytämme vastuullisuuden kaikkeen, mitä teemme, ja meillä on selkeät ja mitattavat tavoitteet liiketoiminnallemme.

Vastuullisuusperiaatteet

Vastuullisuusperiaatteiden sisältö voidaan tiivistää seuraavasti:

  • Coorin toiminnan tulee olla ympäristöä säästävää, ammattimaista ja turvallista.
  • Coorin tulee olla vastuullinen ja kehittävä työnantaja.
  • Cooria tulee kehittää vakaasti ja kannattavasti hyvän eettisen ja moraalisen näkemyksen pohjalta.
  • Coor ottaa vastuun alihankkijoistaan.
  • Coorin tulee antaa toiminnastaan asianmukaista tietoa.

Vastuullisuuden edistäminen Coorissa

Coor suhtautuu vastuullisesti omaan toimintaansa ja siihen, millaisia vaikutuksia toiminnalla on yhteiskuntaan, ympäristöön ja asiakkaiden toimintaan. Coorin kestävään kehitykseen tähtäävän työn osa-alueet ovat taloudellinen kestävyys, sosiaalinen kestävyys ja ekologinen kestävyys. Coor tukee pitkän aikavälin vakaata ja kestävää kehitystä edistämällä aktiivisesti ja järjestelmällisesti edellä mainittuihin kolmeen alueeseen liittyviä asioita.

Liiketoimintavastuu – pitkän aikavälin taloudellinen kestävyys

Otamme vastuuta pitkän aikavälin vakaasta ja kannattavasta kehityksestä. Tämä luo vakautta omistajille, asiakkaille, alihankkijoille ja henkilöstölle, jotka voivat luottaa yhtiön vakaaseen kehitykseen.

Taloudellinen kestävyys saavutetaan kilpailukykyisellä ja arvoa luovalla palveluntoimituksella sekä pitkien asiakassuhteiden ylläpitämisellä. Tärkeitä tekijöitä ovat tuloslähtöisyys, lakien ja asetusten kunnioittaminen sekä hyvän liiketoimintatavan noudattaminen.

Sosiaalinen vastuu – pitkän aikavälin sosiaalinen kestävyys

Tarjoamme henkilöstöllemme hyvän, turvallisen ja tasa-arvoisen työympäristön ja panostamme työterveys- ja työturvallisuusasioihin. Asetamme samat vaatimukset myös alihankkijoillemme. Viihtyisän työympäristön olennaisia osia ovat koko henkilöstön aktiivinen kehittäminen sekä järjestelmällinen panostaminen työterveyteen ja -turvallisuuteen.

Ympäristövastuu – pitkän aikavälin ekologinen kestävyys

Coorin ympäristövastuuseen sisältyy paitsi jatkuva pyrkimys yhtiön omien ympäristövaikutusten vähentämiseen myös asiakkaiden ympäristötyön tukeminen. Vastuumme näkyy myös alihankkijoillemme asetettamistamme vaatimuksista.

Välittömät ympäristövaikutuksemme johtuvat ensisijaisesti (kuljetusten ja energiankulutuksen) hiilidioksidipäästöistä, kemikaalien käytöstä sekä jätehuollosta. Varmistamme sisäisen ympäristötyönsä johdonmukaisuuden ISO 14001 -sertifioinnilla. Tavoitteenamme on myös järjestelmällisesti ja aktiivisesti auttaa asiakkaitamme pienentämään ympäristövaikutuksia, minkä seurauksena olemme kehittäneet tätä varten oman ympäristömerkinnän, Coor Green Servicesin.

Vastuu alihankkijoista ja toimittajista

Kannamme vastuun myös palveluista, jotka tuotamme alihankkijoidemme avulla. Tämän vuoksi asetamme tiukkoja vaatimuksia alihankkijoillemme ja muille toimittajillemme. Teemme toimittajasopimuksen solmimisen yhteydessä perusteellisen toimittaja-arvioinnin, joka perustuu toimittajan teknisiin, taloudellisiin ja organisatorisiin kykyihin sekä kokonaisarviointiin. Lisäksi varmistamme, että alihankkijat pystyvät noudattamaan Coorin ympäristöperiaatteita. Olemme laatineet toimittajille oman Code of Conductin. Palveluntoimituksen arviointeja tehdään myös sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen sen varmistamiseksi, että alkuperäisiä vaatimuksia noudatetaan. Edellytämme toimittajiltamme myös Luotettava Kumppani -palvelun käyttöä. Lue lisää toimittajayhteistyöstä tästä.