Käytännön turvallisuustyö

Coorissa on neljä yhteistä painopistealuetta, jotka auttavat saavuttamaan työtapaturmien nollatavoitteen.

Esimiestyö ja viestintä

Koko henkilöstöllä on osaamista työturvallisuusasioista, ja se on sitoutunut niihin riskien ehkäisemiseksi ja työympäristön turvallisuuden parantamiseksi. Toimintatavat ja niiden käytännön noudattaminen on varmistettu hyvin. Työturvallisuus on pysyvänä kohtana kaikissa esimies- ja operatiivisen tason kokouksissa sekä projektikokouksissa. Henkilöstön riskitietoisuutta pyritään lisäämään ja tapaturmia ehkäisemään yhteisellä suhtautumistavalla: "Työturvallisuus on yhteinen vastuumme."

Organisaatio ja verkostot

Kaikissa toimipisteissä on paikalliset työsuojeluvaltuutetut, ja turvallisuuskierroksia toteutetaan vaatimusten mukaisesti. Coorin työsuojeluorganisaatio tekee järjestelmällistä työtä, jossa pyritään ennen kaikkea varmistamaan kaikkien toimintojen välinen kokemustenvaihto.

Tunnuslukujen seuranta

Erityisen tärkeää on raportoida ja analysoida kaikki haitta- ja vaaratekijät, jotka ovat johtaneet tai voivat johtaa henkilövahinkoihin. Siten voimme oppia virheistä ja ryhtyä tarvittaessa turvallisuustoimenpiteisiin. Coorissa kaikki haitta- ja vaaratekijät raportoidaan konserninlaajuisesti poikkeamien hallintajärjestelmässä. Tiettyjä tunnuslukuja seurataan myös juoksevasti kaikilla konsernitasoilla. Niitä ovat riskihavaintojen, vaaratilanteiden, tapaturmien ja poissaoloon johtaneiden tapaturmien (LTA, "Lost Time Accident") määrä.

Selkeät prosessit ja ohjeet

Coorissa on käytössä selkeät rutiinit ja ohjeet, joita noudattavat oman henkilöstön lisäksi myös alihankkijat. Koska Coor toimittaa hyvin erilaisia ja riskitasoltaan vaihtelevia palveluita kulloistenkin asiakasvaatimusten mukaisesti, rutiineja ja ohjeita mukautetaan asiakas- ja palvelukohtaisesti. Vaarallisiksi luokitelluille töille, kuten rakennustöille sekä jätteiden ja kemikaalien käsittelylle, on laadittu omat ohjeensa. Kaikki käytettävät kemikaalit rekisteröidään.