Palvelujen ulkoistaminen jatkuu - Coor kasvaa Pohjoismaissa

Palvelutoimintojen ulkoistusyritys Coor Service Management on vahvistanut asemaansa Pohjoismaissa ja laajentanut palveluvalikoimaansa yritysostoin ja uusin sopimuksin. Yhtiön loppuvuonna julkistamien sopimusten arvo on ollut yhteensä noin noin 50 miljoonaa euroa. Samalla yhtiön palvelukseen on siirtynyt yli 310 uutta työntekijää.

– Ulkoistusmarkkinat kasvavat selvästi sekä yksityisellä että julkisella sek-torilla. Olemme kyenneet laajentamaan palveluvalikoimaamme yritysostoin ja myös uusien sopimusten kautta kaikissa Pohjoismaissa, sanoo johtaja Jukka Tuominen Coor Service Managementin Suomen yksiköstä.

Coor Service Management osti Studsvik AB:ltä teknisiä palveluita toimitta-van Stensandin. Yritysoston myötä Coor vahvistaa läsnäoloaan ydinvoima-loissa sekä prosessi- ja valmistusteollisuudessa. Stensandin liikevaihto on noin 130 miljoonaa kruunua ja sillä on palveluksessaan noin 200 henkilöä. Sen asiakkaita ovat muun muassa Ringhals, Barsebäck, Forsmark, Plastal sekä AB Volvo.

Coor allekirjoitti viisivuotisen sopimuksen LEO Pharman kanssa Tanskas-sa. Sopimuksen myötä siivouksesta, tavaran vastaanotosta, postituksesta, logistiikasta ja muista sisäisistä palveluista huolehtivat 44 henkilöä siirtyvät Coor Service Managementin palvelukseen tammikuussa 2007.

Eläkevakuutusyhtiö Alecta valitsi Coorin kehittämään ja toimittamaan kiin-teistöpalveluita Göteborgin, Tukholman ja Malmön kiinteistöihinsä vuodesta 2007 alkaen. Kolmivuotiseen sopimukseen sisältyy 590 000 neliötä ja se on arvoltaan noin 60 miljoonaa kruunua.

Gävleborgin sairaanhoitopiiri teki nelivuotisen sopimuksen Coorin kanssa. Coor ottaa hoitaakseen sairaanhoitopiirin Gävlessa, Hudiksvallissa, Sand-vikenissa, Bollnäsissa ja Ljusdalissa sijaitseviin kiinteistöihin liittyvät palve-lut. Sopimus, jota on mahdollista jatkaa kaksi vuotta, astuu voimaan maa-liskuussa 2007. Sopimus on noin 160 miljoonan kruunun arvoinen ja sen myötä Coorin palvelukseen siirtyy 70 henkilöä.

Coor Service Management on tehnyt viisivuotisen sopimuksen, arvoltaan 100 miljoonaa kruunua, Volvo Bussar AB:n kanssa. Sopimuksen myötä Coor toimittaa ja kehittää tuotanto- ja kiinteistöpalveluita Volvo Bussien teh-taalle Boråsiin. Sopimus pitää sisällään muun muassa sähköhuollon ja me-kaanisen huollon, ilmakoneiden korjauksen, varaston ylläpidon ja jätehuol-lon siirtymisen Coor Service Managementin hoidettavaksi.

Coor Service Managementin Demoskopilla teettämän tutkimuksen mukaan sekä yksityinen että julkinen sektori uskoo ulkoistusten lisääntyvän. Kysely tehtiin Ruotsissa, Tanskassa ja Norjassa.

Ruotsissa 60 prosenttia kyselyyn vastanneista kunnista, sairaanhoitopiireis-tä ja valtion virastoista sekä 51 prosenttia yrityksistä uskoo lisäävänsä ul-koistusta viiden vuoden sisällä.

Kiinteistöhuolto ja IT-tuki ovat laajimmin ulkoistettuja palveluja kaikissa kolmessa maassa. Kustannussäästöt ovat kaikissa maissa ulkoistamisen suurin syy, mutta kokonaispalveluratkaisut lisääntyvät nopeimmin. Seuraa-vina syinä ovat mahdollisuus keskittyä ydintoimintaan ja parantunut laatu.

Lisätietoja:

Jukka Tuominen, Operatiivinen johtaja, Coor Service Management Oy, puhelin 020 779 3010
Kirsi Bergman, HR- ja Viestintäpäällikkö Coor Service Management, puhelin: 020 779 3019

Coor lyhyesti

Coor Service Management on Pohjoismaiden suurin service management -yritys, joka on erikoistunut johtamaan, kehittämään ja tehostamaan liiketoi-mintaa tukevia palvelutoimintoja toimistoissa, tuotantolaitoksissa ja kiinteis-töissä. Sen asiakkaita ovat muun muassa Askolan kunta, Espoon kaupunki, DHL, DNV, EDB, Philips, Pfizer Health, SAAB, Scania, Skanska ja E.ON. Aiemmin Skanska-konserniin kuulunut ja Skanska FM -nimellä tunnettu Coor Service Management on nyt itsenäinen yritys, jonka omistaa kansain-välinen pääomasijoitusyhtiö 3i. Yrityksellä on 460 miljoonan euron liikevaih-to ja noin 3 000 työntekijää Ruotsissa, Suomessa, Tanskassa, Suomessa ja Belgiassa. Lisätietoa osoitteessa www.coor.com.