money

Kustannuspaineet ulkoistamisen pontimena

Palvelutoiminnan ulkoistamisen pääsyyksi ilmoitetaan kustannussäästöt – meneehän ydintoimintaan kuulumattomiin sisäisiin palveluihin ja tukipalveluihin vähintään kymmenen prosenttia toiminnan kokonaiskustannuksista. Tiedot ilmenevät suuryrityksille ja julkisen sektorin toimijoille tehdystä pohjoismaisesta tutkimuksesta.

Suomalaiset yritykset ja julkiset organisaatiot käyttävät muihin Pohjoismaihin verrattuna eniten rahaa ydintoimintaan kuulumattomiin sisäisiin palveluihin ja tukipalveluihin. Palvelukustannukset ovat keskimäärin 14 prosentin luokkaa, kun ne Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa ovat kymmenisen prosenttia.

Kun Pohjoismaissa päädytään ulkoistamaan palvelut ulkopuolisille yhteistyökumppaneille, suurimpana pontimena on halu säästää rahaa. Muita ratkaisevia syitä ovat laadun ja palvelutason parantaminen tai paremmat mahdollisuudet keskittyä ydintoimintaan. Vertailun vuoksi todettakoon, että kustannussäästöillä on suurempi merkitys norjalaisille kuin muille pohjoismaalaisille. Suomessa ulkoistamisen mielletään keinoksi, jolla voidaan toisaalta lisätä keskittymistä ydintoimintaan ja toisaalta tarjota palvelualan henkilöstölle kehitysmahdollisuuksia.

Oman palvelutoiminnan ylläpitämisen suurempana ongelmana on se, että uusien ideoiden ja ratkaisujen kehittämiseen ei tahdo riittää aikaa. Tämän suhteen ei löydy näkemyseroja sen paremmin eri Pohjoismaiden kuin yksityisen ja julkisen sektorinkaan väliltä.

Ulkoinen palveluntoimitus lisääntyy

Palvelutoiminnan ulkoistaminen ulkopuolisille palveluntoimittajille on Pohjoismaissa hyvin yleistä. Tukitoimintojaan ulkoistavat lähes kaikki suuret suomalaisyritykset ja koko julkinen sektori. Norjassa tukipalveluiden ulkoistaminen ei ole yhtä luontevaa, sillä useampi kuin joka toinen norjalainen kunta, maakunta ja valtion laitos hoitaa palvelunsa itse.

Jos katse luodaan tulevaan, pääosa suomalaisista, ruotsalaisista ja tanskalaisista vastaajista arvioi yritysten ja viranomaisten lisäävän tukitoimintojen ulkoistamista viiden tulevan vuoden aikana. Norjassa taas uskotaan, että ulkoistaminen pysyy nykytasolla myös tulevaisuudessa.
Kaikki ovat kuitenkin yksimielisiä siitä, että palvelutoiminnan ulkoistamisesta on tullut pysyvä ilmiö.

Tietoa tutkimuksesta:

Tutkimuksen kohderyhmänä olivat suuryritykset (joiden henkilöstömäärä on vähintään 500 ja yhden työpaikan henkilöstömäärä vähintään 250), valtion laitokset, maakunnat ja kunnat. Tutkimukseen haastateltiin ensisijaisesti toimitusjohtajia, varatoimitusjohtaja, maakuntajohtajia tai kunnanjohtajia. Toissijaisena kohderyhmänä olivat ostotoiminnasta vastaavat henkilöt, kiinteistöpäälliköt, hallintopäälliköt, hallintojohtajat tai talous-/rahoitusjohtajat. Kolmantena kohderyhmänä olivat henkilöstöpäälliköt. Tutkimuksessa tehtiin 466 puhelinhaastattelua Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa aikavälillä 21.5.–5.6.2007. Tutkimuksen toteutti Coorin toimeksiannosta tutkimusyritys Demoskop.