Kieli / Sivusto

Languages

Change site

Karjalainen Juha

Energiansäästö – kuuminta juuri nyt

Energia on ymmärrettävästi ajankohtainen asia. Alalla on paljon tehtävää, mutta energiankulutuksen tarkkailu sekä aktiivinen tehostaminen ja optimointi yleistyvät jatkuvasti. Tästä seuraa suuria ekologisia ja taloudellisia hyötyjä.

Energia-asioista kiinnostutaan päivä päivältä enemmän. Tähän on osittain syynä alan tietämyksen kasvu, mutta myös ympäristötietoisuuden lisääntyminen ja energiahintojen nousu.

– Eurot ja sentit puhuvat tietysti selkokieltä, ja alalla on itse asiassa huomattavasti luultua enemmän säästömahdollisuuksia. Parhaiden tulosten saavuttamiseen vaaditaan kuitenkin asiantuntijaosaamista ja jatkuvuutta. Olemme pätevöityneitä energiakatselmoijia ja olemme olleet suunnittelemassa ja toteuttamassa useita energiansäästöön liittyviä hankkeita, Juha Karjalainen sanoo. Juha Karjalainen vastaa Suomessa Coorin tuottamista suunnittelupalveluista, joihin sisältyy myös energiakäytön optimointiin liittyvät asiantuntijatehtävät.

Energiansäästöjen lisäksi saavutetaan myös muita etuja. Energian aktiivinen säästäminen hyödyttää myös ympäristöä ja parantaa yrityksen julkisuuskuvaa, koska ilmastoasiat ovat niin vahvasti esillä. Sekä asiakkaat että työnhakijat asettavat nykyisin tiukkoja vaatimuksia, jotka liittyvät toimittajien tai työnantajien ympäristötietoisuuteen.

Oikeanlaista osaamista ja asiantuntemusta lähellä asiakasta

Coorissa on pitkä kokemus ja huomattava osaaminen energia-alalta. Coorin energiapalvelut on jaettu kolmeen pääalueeseen: energiatodistukset, energianhallinta ja energiatehokkuuden parantaminen. Yksinkertaisin ja nopein tapa saavuttaa energiansäästöjä on energianhallinta, jossa jatkuvasti seurataan ja säädetään teknisiä laitteistoja energiankulutuksen minimoimiseksi. Energiatehokkuutta parannetaan suorittamalla energiakatselmointeja, joiden perusteella laaditaan suunnitelmat energiansäästötoimenpiteistä. Suunnitelmien mukaisesti toteutetaan energiansäästöinvestoinnit. Coor toimii tarvittaessa energiansäästöinvestoinnin toteutuksessa ESCO-kumppanina rahoittamalla investoinnin. Asiakas maksaa investoinnin säästyneillä energiamaksuilla jälkikäteen ESCO-kumppanille.

Jotta energia-asioista voitaisiin huolehtia hyvin, Coor on sijoittanut resurssit paikallistasolle tiettyyn sopimusorganisaatioon tai liiketoimintayksikköön. Tästä on se etu, että asiantuntijaosaaminen kytkeytyy asiakkaaseen aivan eri tavalla kuin alan normaalikäytännössä, jossa energiainsinöörit työskentelevät keskitetysti ja useiden asiakkaiden kanssa. Coorin työtapa tarjoaa asiakkaille suoran yhteyden energia-alan asiantuntijoihin.

– Olemme vakuuttuneita siitä, että oma työtapamme tuottaa suurimman hyödyn asiakkaille, koska he saavat näin tarvitsemansa osaamisen. Jotta hyvät ideat ja kokemukset sekä osaaminen leviäisivät koko Coorissa, rakennamme myös aktiivisesti konserninlaajuista energiaverkostoa, Karjalainen kertoo.

Kuuminta juuri nyt: energiansäästö

Energiakatselmoinnilla luodaan selkeä käsitys nykytilanteesta ja määritellään kehitysalueet. Niistä keskustellaan asiakkaan kanssa, mikä johtaa useimmiten kattaviin energiatavoitteisiin. Tämän jälkeen alkaa tärkeä työ, jossa jatkuvasti mukautetaan järjestelmiä ja laitteistoja siten, että energiankulutus on optimaalista ja asetetut tavoitteet saavutetaan. Coor on kehittänyt työtä varten tehokkaita apuvälineitä, kuten muistilistoja, malleja ja rutiinien kuvauksia.

– Kun kaikki kiinteistöpalvelut ovat Coorin vastuulla, meillä on hyvät edellytykset auttaa asiakkaita alentamaan energiakustannuksiaan. Laitteistoja on mahdollista käyttää eri tavoin, jolloin myös energiankulutus vaihtelee. Monet unohtavat, että myös energiaoptimointi on jatkuvaa työtä; teknisiä järjestelmiä on jatkuvasti säädettävä toiminnassa tapahtuvien muutosten myötä. Yksinkertaisena esimerkkinä voidaan mainita ilmanvaihtojärjestelmien käyttöajat, joita on mukautettava jatkuvasti tilojen todellisen käytön perusteella. Tässä on tärkeää myötäillä koko ajan toiminnan muutoksia ja organisaatiossa tapahtuvia muuttoja, Juha Karjalainen sanoo.

Työn toinen tärkeä osa on pienten mutta tärkeiden toimenpiteiden toteuttaminen. Esimerkkeinä näistä voidaan mainita toimiston hehkulamppujen korvaaminen tai virrankatkaisijoiden vaihtaminen liiketunnistimiin joissakin yleisissä tiloissa.– Paljon voidaan saavuttaa niin ikään kouluttamalla ja motivoimalla organisaation henkilöstöä, sillä näin voidaan vaikuttaa käyttäytymiseen ja tottumuksiin. On tärkeää tiedostaa oma sähkönkulutuksensa arkitilanteissa ja muistaa sulkea tietokone kotiin lähtiessä tai sammuttaa lopuksi neuvotteluhuoneesta valot. Tälläkin saralla voidaan saavuttaa hyviä tuloksia yksinkertaisilla teknisillä ratkaisuilla ja jatkuvalla koulutuksella.

– Energiaoptimointi on todella hauskaa ja antoisaa. Koko ajan löytyy uusia kehitysmahdollisuuksia ja uutta potentiaalia, ja on myös mukavaa toimia hyvän asian puolesta. Ympäristöä säästää kaikkein parhaiten jokainen säästynyt kilowattitunti, Juha Karjalainen summaa.

Haluatko lisätietoja?

Ota yhteyttä Juha Karjalaiseen, joka kehittää Coorin energia-alan palveluita, puh. 010 234 2150, juha.karjalainen@coor.com

* ESCO-palvelu on sellaista palveluliiketoimintaa, jossa ulkopuolinen energia-asiantuntija toteuttaa asiakasyrityksessä investointeja ja toimenpiteitä energian säästämiseksi. ESCO-toimija (Energy Service Company) sitoutuu sovittavalla tavalla energiankäytön tehostamistavoitteiden saavuttamiseen asiakasyrityksessä.

Coorin energiaosaaminen

Coorissa on laajaa ja syvällistä energia-alan asiantuntemusta. Suurimmat energia-alan palvelut on lueteltu alla.

  • Energianhallinta
    Energianhallintaan sisältyvistä palveluista voidaan mainita energiankulutuksen seuranta, energiaoptimointi, energiakustannusten seuranta, sopimusten, energiaverojen ja energian hinnan optimointi, ilmastovaikutusten seuranta sekä energianlähteen optimointi.
  • Energiakatselmointi, jolla pyritään parempaan energiatehokkuuteen
  • Energiansäästötoimenpiteiden suunnittelu
  • Energiatodistukset