Vastuullisuus

Coorille ISO 45001 -sertifikaatti

Coorin päämäärä työterveys- ja turvallisuusasioissa on kirkas: tavoitteena on nolla työtapaturmaa. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää sitoutumista ja päättäväistä suhtautumista työturvallisuuden sekä työhyvinvoinnin kehittämiseen. Määrätietoisesti tavoitteen eteen tehtyä työtä mittaa ISO 45001 -standardin mukainen sertifikaatti, jonka Coor on saanut ensimmäisenä pohjoismaisena suuryrityksenä. Standardi keskittyy työterveyden ja työturvallisuuden johtamiseen, mutta mitä se käytännössä tarkoittaakaan?

Coorilla on työturvallisuuden ISO45001 -sertifikaatti

”ISO 45001 -sertifikaatti antaa yrityksille viitekehyksen, jonka puitteissa ne voivat luoda työntekijöilleen aiempaa terveellisemmät ja turvallisemmat työolosuhteet sekä tunnistaa ja vähentää työpaikan riskejä. Coorissa olemme päättäneet toimia edelläkävijänä ja haimme sertifiointia, jonka avulla voimme tukea ja varmistaa työterveys- ja työturvallisuustyön kehittymistä myös jatkossa”, Coorin työturvallisuuspäällikkö Iina-Maria Oja kertoo.

Sertifikaattiin on sisäänkirjoitettu myös pyrkimys tulosten jatkuvaan parantamiseen. Työturvallisuutta ja -terveyttä arvioidaan jatkuvasti niin sisäisin kuin ulkoisin auditoinneinkin, ja rimaa sekä tavoitteita nostetaan vuosi vuodelta.

Miten työterveyttä ja -turvallisuutta voidaan parantaa?

Työturvallisuus ja työterveys ovat jokaisen työntekijän vastuulla, aina yrityksen ylintä johtoa myöten. Kaikki lähtee työturvallisuushavaintojen tekemisestä sekä turvallisuuskulttuurin luomisesta. Työntekijöitä kannustetaan katsomaan ja tarkkailemaan työskentely-ympäristöään turvallisuusnäkökulmasta sekä raportoimaan kaikista havaituista poikkeamista, kehityskohteista, läheltä piti -tilanteista ja tapaturmista. Tehtyjä ilmoituksia seurataan ja niiden avulla kehitetään käytäntöjä sekä korjataan havaittuja epäkohtia.

”Työntekijämme ovat oman työnsä asiantuntijoita. Turvallisuusasioissa he ovat meidän silmämme työpaikoilla sekä ehdottomasti kaikista parhaita havainnoimaan siellä esiin nousevia, korjattavia ja parannettavia kohtia. Kun riskipaikat tunnistetaan, niihin myös puututaan, jottei mitään sattuisi. Haluammekin saada turvallisuushavaintojen tekemisestä osan työntekijöidemme päivittäistä, ihan normaalia työtä. Tähän kannustaaksemme olemme muun muassa jakaneet ilmoituksista esiin nousseita hyviä esimerkkejä koko henkilöstölle sekä myös palkinneet aktiivisimpia havainnoitsijoita”, Oja jatkaa. Tehtyjen turvallisuushavaintojen määrä onkin Coorissa kasvanut jatkuvasti, ja myös niin kutsutuista läheltä piti -tilanteista ilmoitetaan huomattavasti aiempaa enemmän.

Puolittunut tapaturmataajuus on sinnikkään yhteistyön tulosta

Tapaturmataajuus on eräs ISO 45001 -standardin mittareista, joka kertoo yrityksessä tapahtuneiden työtapaturmien määrän miljoonaa tehtyä työtuntia kohden. Pitkäjänteisesti tehty työturvallisuus ja -terveystyö on myös tuottanut tulosta, sillä Coorin tapaturmataajuus on parin viime vuoden aikana liki puolittunut.

”Yhdessä aikaansaamamme positiivinen kehitys on monen asian summa. Osansa onnistumisessa on ollut räätälöidyillä turvallisuuskoulutuksilla, turvallisuushavaintoihin kannustamisella sekä turvallisuuskulttuurin kehittämisellä. Jokainen tehty turvallisuusilmoitus analysoidaan huolellisesti, sillä kaikella tehdyllä turvallisuustyöllä tähdätään käytäntöjen konkreettiseen parantamiseen: tarvitaanko esimerkiksi lisää erilaisia suojaimia, muutosta työskentelytapoihin tai vaikkapa lisää henkilöstöä kohteeseen”, Oja kiteyttää. ”Coorin tavoitteena tulevaisuudessa on saavuttaa nolla tapaturmaa -taso ja koen, että tavoite on mahdollista saavuttaa sitoutuneen henkilöstömme ja jatkuvan turvallisuustyöhön panostamisen avulla.”

ISO 45001 -sertifikaatti on turvallisuustyön tunnustus ja työkalu

”Työ ISO 45001 -sertifiointia varten on aloitettu konsernijohdossa, Pohjoismaiden laajuisesti jo vuosia sitten. Sertifikaatti on tunnustus sinnikkäästi tehdystä työstä, jossa Coor pyrkii jatkuvasti ja päämäärätietoisesti parantamaan henkilöstön työterveyttä ja -turvallisuutta jokaisessa maassa, jossa toimimme. Ensisijaisesti sertifikaatti on kuitenkin meille työkalu turvallisuustyön helpottamiseen ja tukemiseen. Työturvallisuus on meille ensiarvoisen tärkeää ja haluamme varmistaa, että kaikki työntekijämme voivat työskennellä turvallisessa työympäristössä ilman tapaturmia ja loukkaantumisia”, Coorin Suomen-toimitusjohtaja Marcus Karsten kertoo.

”Työterveyden ja työturvallisuuden sertifioitu johtamisjärjestelmä osoittaa myös asiakkaille sen, että Coor ottaa nämä asiat tosissaan. Sertifikaatti on yhteismitallinen ja varmistaa sen, että Coorin standardit työterveyden ja -turvallisuuden suhteen ovat yhdenmukaiset koko Pohjolassa”, Karsten sanoo.

Julkaistu: 2.7.2019

Lue lisää: Coorille ensimmäisenä pohjoismaisena suuryrityksenä ISO 45001 -sertifiointi

 

Lue lisää vastuullisuusteoistamme

Kaikki {{category}}