Haku

Kokonaispalvelu-ratkaisut

Toimintamme ytimessä ovat alusta lähtien olleet kiinteistön kokonaispalveluratkaisut. Laaja palvelutarjontamme mahdollistaa ratkaisut, joissa otamme kokonaisvastuun kiinteistön tai toimitilojen palveluista.

Coor tarjoaa kokonaispalveluratkaisuja

Kokonaispalvelu-ratkaisujen tulevaisuus

Aiemmin kiinteistöpalvelut hankittiin yksittäin. IFM (integrated facility management) kokoaa palvelut yhdelle toimittajalle. Katso videolta viisi trendiä, jotka muovaavat alaa. 


Tarpeiden mukaan joustava älytoimisto

Smart Office -konseptimme perustuu tarvelähtöiseen suunnitteluun, joka tukee henkilöstön työtapoja. Oikealla tavalla toteutettu älytoimisto auttaa houkuttelemaan uusia kykyjä ja lisäämään henkilöstön tuottavuutta. Ratkaisu on myös ekologisesti ja taloudellisesti kestävämpi, koska tilatehokkuus paranee ja tilantarpeen pieneneminen tuo kustannussäästöjä. Toimistojen ja palveluiden tehostamisessa hyödynnetään yhä enemmän uutta tekniikkaa. Räätälöimme käyttäjäpalvelut aina kunkin toimiston ainutlaatuisten tarpeiden, tilojen ja laatuvaatimusten mukaan.

Älyä koko elinkaaren ajan

Jopa 80 % kiinteistön kokonaiskustannuksista ja ympäristövaikutuksista syntyy rakennusprosessin jälkeen. Smart Buildings -konseptissamme pyritään varmistamaan se, että kiinteistö saavuttaa täyden elinkaaripotentiaalinsa mahdollisimman vähäisin kustannuksin ja ympäristövaikutuksin. Tavoite saavutetaan kustannustehokkaalla käytöllä, jossa hyödynnetään runsaasti uutta tekniikkaa ja panostetaan ympäristöön esimerkiksi hankkimalla koko palveluntoimitukselle ympäristömerkintä. Älytoimisto on myös henkilöstön kannalta houkutteleva optimaalisen sisäilmaston, häiriöittä toimivan kiinteistötekniikan sekä tarvelähtöisten tukipalveluiden ansiosta.

Strategisella neuvonnalla tukea haasteisiin

Kiinteistöpalvelualalla on haastavia strategisia kysymyksiä, jotka vaativat ulkopuolista asiantuntemusta. Voimme tarjota neuvontaa useilla alueilla:

Coor Advisory Services auttaa asiakkaita analysoimaan, suunnittelemaan ja toteuttamaan tulevia toimitilojaan.
Meillä on vankka kokemus monien eri alojen energianeuvonnasta ja järjestelmällisestä energiatyöstä.
Meillä on ainutlaatuista osaamista teknisestä turvallisuudesta ja itse kehitetty tekninen alusta.
Toimimme neuvonantajana myös yleisissä ulkoistamiskeskusteluissa, joissa organisaatiot kaipaavat tukea valinnoilleen.

Kiinteistöpalvelualan kokonaisratkaisujen markkinajohtaja

Meillä on Pohjoismaissa eniten suuria ja haastavia kiinteistöpalvelualan kokonaistoimeksiantoja. Markkinaosuutemme on 35 - 40 %. Olemme auttaneet monia pohjoismaisia suurorganisaatioita kehittämään ja yhtenäistämään kiinteistöpalvelujaan tavalla, joka tuo huomattavia laatuparannuksia ja kustannussäästöjä. Tervetuloa ensitapaamiseen keskustelemaan tarjonnastamme.

Lue lisää käyttäjäpalveluista

Huolellisesti suunniteltujen ja usein myös tekniikkaan perustuvien ratkaisujen ansiosta voimme luoda edellytykset tulevaisuuden toimistolle.

Työpaikan suunnittelulla on suuri vaikutus sen houkuttelevuuteen työmarkkinoilla, ja se vaikuttaa työntekijöiden päätökseen jäädä yritykseen tai lähteä sieltä. Monet toimiston työntekijöistä voivat työskennellä nykyään tehokkaasti ja olla verkkoyhteydessä missä tahansa. Siksi onkin yhä tärkeämpää luoda ympäristöjä, joissa työntekijät voivat vaihtaa ajatuksia ja luoda yhdessä lisäarvoa työnantajalle. Älykkään toimiston perustana ovat siellä työskentelevät ihmiset.

Keskiössä työntekijöiden tarpeet

Ihmiset ja työtehtävät ovat erilaisia, joten toimiston suunnittelussa on huomioitava useita eri tarpeita ja vaatimuksia. Nämä tarpeet on kartoitettava perusteellisesti ennen suuria muutoksia, ja kartoitusta on jatkettava älykkääseen toimistoon siirtymisen jälkeenkin jatkuvan hienosäädön varmistamiseksi. Asettamalla työntekijöiden tarpeet etusijalle voimme varmistaa, että älykäs toimisto saa hyvän vastaanoton organisaatiossa.

Tee yrityksestäsi houkuttelevampi

Yrityksen itsestään antamaan kuvaan vaikuttavat monet tekijät, joista toimitiloilla ja toimistolla on ratkaiseva merkitys työnhakijoille ja henkilöstölle. Tutkimuksen mukaan yritys voi kaksinkertaistaa mahdollisuutensa tulla työnhakijan valitsemaksi rekrytoinnin aikana, jos hakija kokee yrityksen toimitilat miellyttäviksi ja toimiviksi.

Älykäs toimisto parantaa tuottavuutta

Tällä hetkellä yrityksen suurin kuluerä on henkilöstökustannukset, jotka voivat tietyillä aloilla vastata 90 % kustannusten kokonaismäärästä. Fyysisen työympäristön vaikutus tuottavuuteen on tieteellisesti todistettu. Älykäs toimisto, huolellisesti mietitty suunnittelu, moderni tekniikka ja tukipalvelut voivat lisätä koettua tuottavuutta yhdestä neljään prosenttia, mikä vastaa määrältään yrityksen tavallisesti maksamaa vuokraa. Parhaiden mahdollisten edellytysten luominen kaikille työntekijöille on investointi, joka maksaa itsensä takaisin.

Vähennä toimitilakustannuksia

Perinteisten toimistojen käyttöaste on alle 50 %, toisin sanoen työtiloista puolet on aina tyhjillään. Pienemmät tilat tuovat siten merkittäviä säästömahdollisuuksia, kun samalla huomioidaan työntekijöiden tarpeet liittyen esim. yksilöllisiin työ- ja tapaamispisteisiin. Tämän lisäksi on mietittävä keinoja käyttö- ja kunnossapitokustannusten optimointiin ja pohdittava, minkälaista tekniikkaa toimistoissa voidaan tulevaisuudessa hyödyntää. 

Kestävä pitkän aikavälin ratkaisu

Älykäs toimisto on samalla myös pitkän aikavälin kestävä ratkaisu. Sen avulla voidaan säästää ympäristöä hyödyntämällä optimaalisesti resursseja, kuten toimistotiloja, lämmitystä, ilmanvaihtoa jne. Lisäksi sen avulla voidaan myös parantaa työympäristöä ja edistää työntekijöiden hyvinvointia vähentämällä melua, hyödyntämällä ergonomisia työpisteitä ja parantamalla ilmanlaatua. 

Lue lisää kiinteistöpalveluista

Kiinteistöpalvelut on yksi Coorin nopeimmin kasvavista palvelualueista. Tästä on kiittäminen markkinoiden johtavaa kiinteistöosaamista, innovatiivisia ratkaisuja ja korkeaa palvelutasoa. Coorin hallinnoitavana on nykyisin noin 15 miljoonaa neliömetriä kiinteistöjä, mikä tekee meistä yhden Pohjoismaiden suurimmista kiinteistöpalvelujen toimittajista.

Kiinteistöpalvelutarjontamme kattaa kiinteistöjen huollon ja kunnossapidon, ulkoalueiden hoidon ja kunnossapidon, energiankulutuksen seurannan ja tehostamisen sekä korjaukset. Tarjoamme myös kiinteistönhallinnan osaamista jo rakennushankkeiden suunnittelu- ja toteutusvaiheissa, jotta toiminta, talous ja ympäristö olisivat tasapainossa kiinteistön koko elinkaaren ajan. Kiinteistöpalvelujen parissa työskentelee satoja kiinteistönhoidon ammattilaisia, joten meillä on laajapohjaista ja syvällistä osaamista alalta.

Elinkaarinäkökulmasta optimoitua kiinteistöpalvelua

Tarjoamme kiinteistöpalveluita joko erikseen tai osana kokonaispalveluratkaisua. Hyödynnämme kaikissa toimeksiannoissa huomattavaa asiantuntemusta ja pitkää kokemusta. Olemme kunnianhimoinen kiinteistöpalveluiden yhteistyökumppani ja kokoamme faktapohjalta mahdollisimman kustannustehokkaan paketin, jossa yhdistyvät korjaava ja ennakoiva kunnossapito. Tavoitteena on saada mahdollisimman vähän vikailmoituksia ja varmistaa siten laatu optimaaliseen hintaan kiinteistön koko elinkaaren ajan.

Kaikelle toiminnallemme on ominaista pyrkimys jatkuviin parannuksiin. Kiinteistöpuolella tämä tarkoittaa sitä, että seuraamme tarkkaan kehitystä ja tarkistamme jatkuvasti konseptejamme ja toimintatapojamme. Olemme ylpeitä siitä, että meillä on paljon tyytyväisiä ja uskollisia kiinteistöpalveluasiakkaita. Menestystä selittänee osittain juuri aktiivinen kehitystyömme.

Järjestelmällisyydellä tehoa kiinteistöpalveluihin

Olemme kehittäneet kiinteistöpalveluille konserninlaajuiset puitteet. Tähän Coor Property Conceptiin on kiteytetty yhtenäiset toimitusperiaatteet, joita noudatetaan kaikissa kiinteistöasiakkuuksissa. Konseptin kuusi peruspilaria edustavat tärkeitä osatekijöitä, jotka ovat yhteisiä kaikille kiinteistötoimeksiannoille asiakkaiden erityisedellytyksistä riippumatta. Tavoitteena on varmistaa tehokas, turvallinen ja tarkoituksenmukainen toimitus sekä asiakastyytyväisyys.

Tehokkuutta ja laatua läpi toimitusketjun

Maksimoimme laadun ja asiakastyytyväisyyden hyvällä suunnittelulla, tehokkaalla toteutuksella ja järjestelmällisellä seurannalla.

Hyviin käytäntöihin perustuva yhdenmukainen työtapa

Levitämme hyviä käytäntöjä ja yhdenmukaistamme siten eri asiakkuuksissa ja maissa noudatettavia rutiineja ja työtapoja.

Uuden tekniikan käyttö arvonmuodostuksessa

Hyödynnämme digi- ja mobiiliratkaisuja ja karsimme siten manuaalisia työvaiheita.

Joustava palveluntoimitusmalli

Räätälöimme asiakaskohtaisesti optimaalisen yhdistelmän omia ja tarkkaan valittujen yhteistyökumppanien palveluita. Pyrimme aina siihen, että valtaosa osaamisesta ja palvelutuotannosta on meidän omissa käsissämme.

Kiinteistöpalveluosaaminen ja vahva kapasiteetti

Hyödynnämme palveluntoimituksessa selkeää tukirakennetta, jolla varmistetaan osaamisen karttuminen ja tehokas toteutus.

Palvelu- ja asiakaslähtöisyys kiinteistöpalveluissa

Lähdemme asiakkaan tarpeista kaikissa prosessivaiheissa. Asiakkaat ovat meille yhteistyökumppaneita, ja pyrimme aina hyviin asiakassuhteisiin, joissa molemmat voivat kehittyä

Henkilöstön sitoutuminen asiakastyytyväisyyden takeena

Kaikille kiinteistöpalvelutoimeksiannoille on tunnusomaista vahva asiakaslähtöisyys ja hyvä palvelu. Kaikki lähtee siitä, että henkilöstömme ymmärtää roolinsa vuokranantajan tai kiinteistön omistajan edustajana. Meillä on perusteellinen koulutusohjelma, joka keskittyy esimerkiksi hyvään palveluun, hyviin asiakaskohtaamisiin ja palautteen merkitykseen. Puhumme myös paljon jokaisen coorilaisen vastuusta asiakastyytyväisyyden varmistamisessa ja siitä, miten voimme auttaa asiakkaita parantamaan omaa työ- ja asiakastyytyväisyyttään. Meillä on kiinteistöpalveluissa osaava toimitusorganisaatio, jota täydennämme tarvittaessa erikoistuneilla aliurakoitsijoilla.

Energianeuvonta ja etävalvonta osana kiinteistöpalvelukokonaisuutta

Kiinteistöpalveluihimme sisältyy energianeuvonta, jossa pyrimme yhdessä asiakkaiden kanssa vähentämään kiinteistöjen tai toimitilojen energiankulutusta. Tämä auttaa pienentämään käyttökustannuksia ja vähentämään ympäristökuormitusta. Tavoitteenamme on kiinteistön optimointi.

Energianeuvonta on taloudellisesti hyvin kannattavaa, koska energian osuus käyttökustannuksista on toimistoissa usein vähintään puolet ja tuotantolaitoksissa noin 70 prosenttia. Energianeuvontamme on todettu vähentävän toimistojen, teollisuuden ja palvelinkeskusten energiankulutusta yli 20 prosenttia.

Olemme täyden palvelun kiinteistöpalvelukumppani, jolla on tarjota ainutlaatuisen joustavia ja innovatiivista ratkaisuja.

Lue lisää neuvontapalveluista

Coor Advisory -asiantuntijayksikkömme analysoi, suunnittelee ja toteuttaa yhdessä asiakkaidemme kanssa tulevaisuuden toimitilaratkaisuja.

Kumppani älykkään toimiston suunnitteluun

Käytössämme on toimistoille suunniteltu Smart Office -konsepti, jonka tarkoituksena on auttaa asiakkaitamme luomaan tehokkaampia ja pitkällä aikavälillä kestävän kehityksen mukaisia työtiloja. Advisory Services -palvelumme koostuu työtilojen kehittämisen asiantuntijoista, joilla on vuosien kokemus esitutkimuksista, joilla voidaan laatia tavoitteet uudelle toimistolle fyysisen suunnittelun laatimisesta yhdessä arkkitehtikumppaneidemme kanssa koko muutosprojektin johtamisesta, mukaan lukien siirtymisestä uuteen toimistoon, tai olemassa olevan toimiston peruskorjauksesta.

Olemme avuksi, kun mietit seuraavia asioita:

  • Toimitilastrategian luominen ja toimitilojen roolin kartoittaminen?
  • Millaisia toimintoja toimistosi tulisi tukea ja kuinka toimisto tulisi fyysisesti suunnitella?
  • Kuinka toimitilakokemus suunnitellaan ja kuinka toimitiloja suunnitellaan houkuttelevaksi?
  • Kuinka toimitilojen muutos käytännössä toteutetaan menestyksekkäästi?
  • Kuinka jatkuva kehittäminen organisoidaan ja kuinka työntekijäkokemusta voidaan johtaa nousujohtaisesti?

Järjestelmällisesti pienempää energiankulutusta

Olemme viimeisten vuosien aikana auttaneet monia asiakkaita saavuttamaan huomattavia energiasäästöjä hyödyntämällä jatkuvia ja järjestelmällisiä energiatoimia, joilla on selkeät tavoitteet. Teemme myös suuria toimenpiteitä, jotka selvitetään asiantuntevien energiainsinööriemme suorittamilla perinpohjaisilla kartoituksilla ja selvityksillä. Tarjoamme jatkuvaa neuvontaa kiinteistöpalveluasiakkaillemme ja energianeuvontaa omana palveluna. Näiden palvelujen kysyntä kasvaa jatkuvasti yritysten ollessa yhä tietoisempia siitä, miten järjestelmällisellä energiasuunnittelulla voidaan vähentää energiakustannuksia.

Ainutlaatuista teknistä turvallisuusosaamista

Meillä on monipuolista kokemusta teknisistä turvallisuusratkaisuista, ja voimme tarjota konsultointia ja neuvontaa niin suurille kuin pienillekin asiakkaille. Meillä on erikoisosaamista integroiduista turvallisuusratkaisuista, kulkujärjestelmistä ja murto- ja palohälytysjärjestelmistä. Voimme konsultoida hankinnoissa liittyen järjestelmän valintaan, nykytila-analyysiin ja mahdollisten strategioiden hyödyntämiseen, millä voidaan varmistaa jatkossakin moderni ja kustannustehokas turvallisuusratkaisu. Hoidamme itse useiden asiakkaidemme turvallisuusratkaisuja, joista monet edustavat alan parhaimmistoa.

Coor – luonnollinen kumppani kiinteistöpalvelujen hankintaan

Kokemuksemme ansiosta olemme luonnollinen keskustelukumppani suurille asiakkaille jo ennen ulkoistamispäätöstä. Minkälainen hankintaprosessi kannattaa valita? Miten kannattaa valita palvelun laajuus? Mitä maantieteellisiä seikkoja kannattaa ryhmitellä samaan hankintaprosessiin? Kuinka paljon on mahdollista säästää kustannuksissa? Miten voimme mitata tuloksia seurataksemme mahdollisuuksien toteutumista? Kysymyksiä voi olla monia ja ne voivat olla vaikeita, ja olemme luonnollinen vaihtoehto keskustelukumppaniksi.

Asiantuntijamme auttavat mielellään

Meillä työskentelee suuri joukko henkilöitä, joilla on erikoisosaamista tulevaisuuden työtiloista. Yhteistä heille kaikille on monipuolinen kokemus muutosprojektien toteutuksesta yhdessä asiakkaidemme kanssa.

Ota yhteyttä!

Haluatko saada meiltä ajankohtaisia uutisia kuten Smarter Worklife -uutiskirjeen ja webinaarikutsuja?
GDPR
Tästä voit lukea Coorin tietosuojapolitiikasta.

Coorin tietosuojaseloste

Olemme päivittäneet tietosuojaselosteemme, jossa kerrotaan käsittelemistämme henkilötiedoista ja niiden käsittelyperusteista. Selosteen päivittäminen on seurausta uudesta tietosuoja-asetuksesta (GDPR), joka tuli voimaan Euroopan unionissa 25. toukokuuta 2018.

Suostumus henkilötietojen käsittelyyn

Keräämme henkilötietoja, joita itse annat täyttäessäsi Coorin sivustoissa olevia yhteydenotto- tai tilauslomakkeita. Kerättäviä tietoja ovat (tapauskohtaisesti) koko nimesi, sähköpostiosoitteesi ja puhelinnumerosi tai postiosoitteesi.

Mikä on henkilötietojesi käsittelyn tarkoitus?

Tarvitsemme henkilötietoja voidaksemme lähettää sinulle markkinointi- ja viestintämateriaalia, kuten lehdistötiedotteita, uutisia, tapahtumakutsuja ja uutiskirjeitä. Jos olet täyttänyt yhteydenottolomakkeen, käytämme henkilötietoja myös ottaaksemme sinuun yhteyttä.

Mikä on henkilötietojesi käsittelyn oikeusperuste?

Henkilötietojesi käsittely perustuu antamaasi suostumukseen. Voit milloin tahansa perua suostumuksen lähettämällä meille sähköpostia osoitteeseen info@coor.fi.

Tietoa henkilötietojesi käsittelystä

Olemme toteuttaneet asianmukaiset tekniset ja organisatoriset toimet suojataksemme henkilötietosi esimerkiksi häviämiseltä ja luvattomalta pääsyltä. Henkilötietoihisi pääsevien henkilöiden määrää on lisäksi rajoitettu. Pääsy on vain henkilöillä, jotka ylläpitävät käyttämääsi Coor-sivustoa ja tarvitsevat henkilötietojasi edellä mainittuihin tarkoituksiin.

Voimme jakaa henkilötietojasi myös muille konserniyrityksille, toimittajille ja liikekumppaneille, jotka tuottavat meille palveluita (esimerkkinä toimittajiemme palveluksessa olevat huoltomiehet, jotka tulevat korjaamaan ilmoitettua vikaa).

Henkilötietojasi voidaan siirtää kolmansiin eli EU:n ja Etan ulkopuolisiin maihin silloin, kun Coor käyttää Office 365 -pilvipalveluita. Palvelut toimittaa Microsoft Ireland Operations Limited (”Microsoft”).

Kun Microsoft toimittaa Office 365 -palveluita, se käsittelee asiakastietoja (esimerkiksi sähköposteja ja tiedostoja) EU:ssa sijaitsevissa palvelinkeskuksissa (tällä hetkellä Irlannin Dublinissa ja Alankomaiden Amsterdamissa). Office 365 -palveluiden toimittamiseen liittyy kuitenkin kiinteänä osana tiettyjen henkilötietojen käsittely kolmansissa maissa (tällä hetkellä pääasiassa Yhdysvalloissa ja Kanadassa). Microsoft käyttää EU- ja Eta-alueen ulkopuolisessa tietojenkäsittelyssä alihankkijoita.

Coor on tehnyt sovellettavien tietosuojavaatimusten täyttämiseksi Microsoftin kanssa tietojenkäsittelysopimuksen ja ottanut lisäksi käyttöön vakiosopimuslausekkeet (EU:n mallilausekkeet). Myös Microsoft on ottanut käyttöön EU:n mallilausekkeet kaikkien niiden alihankkijoiden kanssa, jotka käsittelevät henkilötietoja osana Office 365 -palveluiden toimittamista.

Palvelupyyntöihisi sisältyviä henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niitä tarvitaan pyynnön toteuttamiseen.

Omat oikeutesi

Sinulla on oikeus tietää, mitä henkilötietojasi Coor käsittelee, ja pyytää niistä kopio. Sinulla on oikeus vaatia virheellisten henkilötietojesi oikaisua, ja voit tietyissä tapauksissa pyytää henkilötietojesi poistamista (jos esimerkiksi peruutat suostumuksesi). Sinulla on myös oikeus vastustaa tiettyä henkilötietojesi käsittelyä ja pyytää henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista. Huomaa, että rajoittaminen tai poistaminen saattaa estää meitä täyttämästä sitoumuksiamme. Sinulla on myös oikeus saada henkilötietosi koneellisesti luettavassa muodossa ja lähettää tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

Jos olet tyytymätön henkilötietojesi käsittelyyn Coorissa, voit ilmaista tyytymättömyytesi Suomen tietosuojavaltuutetun toimistolle, joka on Coor Service Management Oy:n henkilötietojen käsittelyn valvontaviranomainen.

Henkilötietojesi käsittelyn rekisterinpitäjä on Coor Service Management Oy (Y-tunnus 1597866-9), Linnoitustie 6, 02600 Espoo. Tietosuojavastaava Suomessa on Michaela Ståhlberg, jolle voi lähettää sähköpostia osoitteeseen gdpr@coor.com.

Jos sinulla on kysyttävää, lähetä sähköpostia osoitteeseen info@coor.fi tai kirje yllä mainittuun postiosoitteeseen.