Coorin siivooja

Selkäperusteiset sairauspoissaolot vähenivät 54 %

Coorin ja Terveystalon yhteistyöllä on saavutettu merkittäviä tuloksia. Siivoojien työhöntulotarkastusten muokkaaminen johti parantuneeseen henkilöstötyytyväisyyteen ja selkäperusteisten sairauspoissaolojen vähenemiseen 54 prosentilla.

Keväällä 2018 Coorissa havahduttiin siivoojien sairauspoissaolojen ja niihin liittyvien kustannusten olevan liian korkealla tasolla. Lisäksi myös työkyvyttömyyksistä aiheutuvat kustannukset olivat koholla. Coorin henkilöstö- ja viestintäjohtaja Marie Styf-Mannonen alkoi pohtia ratkaisuja tilanteeseen Terveystalon suurasiakaslääkäri Maaret Helinnön kanssa.

Suurasiakaslääkäri Maaret Helintö

”Aloitimme kehittämistyön nykytilan analyysista. Tunnistimme suurimmaksi haasteeksemme siivoojina työskentelevien tuki- ja liikuntaelinvaivat, joista selkeimmin korostuivat selkäongelmiin liittyvät sairauspoissaolot. Tilanteen kartoittamisen jälkeen asetimme selkeät ja melko kunnianhimoiset tavoitteet sairauspoissaolojen vähentämiseksi”, kertoo Styf-Mannonen.

Yleisesti tiedetään, että selkäoireista jopa 95 % on toiminnallisia. Marie Styf-Mannosen ja Maaret Helinnön tarkastellessa siivoojien sairauspoissaoloja tarkemmin, he huomasivat näin olevan myös Coorin kohdalla. Toiminnallisilla oireilla tarkoitetaan sitä, että varsinaista rakenteellista vikaa selässä ei ole. Oire voi olla hyvin todellinen ja ikävä, mutta johtuu usein esimerkiksi lihaskireyksistä, lihasepätasapainosta ja tukirangan liikkuvuuden haasteista. Tämän vuoksi lähdettiin pohtimaan keinoja, joilla siivoojien työtekniikkaa ja ergonomista tietämystä voitaisiin parantaa.

Mitä jos työhöntulotarkastuksen tekisikin työfysioterapeutti?

Coorin ja Terveystalon pohdinnoissa nousivat esille työhöntulotarkastukset ja niiden konkreettinen hyöty työntekijöille.

”Selkäongelmien huomattiin alkavan jo siivoojien ensimmäisen työvuoden aikana. Halusimme siis, että ongelmaan pureuduttaisiin heti uran alussa, ja nostimme keskiöön työhöntulotarkastusten kehittämisen ja niiden siirtämisen työfysioterapeutin vastaanotolle”, kertoo Maaret Helintö.

Toimintamallia pilotoitiin aluksi pääkaupunkiseudulla, ja hyvien tulosten myötä se otettiin koko organisaation käyttöön vuoden 2020 alussa. Coorin uudet siivoojat ohjataan työhöntulotarkastukseen työfysioterapeutin vastaanotolle, ja tarkastuksen sisältö on tarkkaan määritelty. Vastaanotolla keskeisintä on tutkia, onko työntekijän fysiikassa jotakin sellaista, mihin hänen tulisi siivoojan työssään kiinnittää huomiota. Jos esimerkiksi liikkuvuudessa, tasapainossa tai lihasvoimissa ilmenee joitakin erityisiä ongelmia tai heikkouksia, hän saa niiden huomioimiseen ja kehittämiseen henkilökohtaiset ohjeet.

”Lisäksi kaikki saavat työfysioterapeutin konkreettisen ohjeistuksen turvallisiin työtekniikoihin ja työergonomiaan, jotta työssä muodostuvilta toiminnallisilta tuki- ja liikuntaelinongelmilta vältyttäisiin ennen kuin, niitä edes ehtii muodostumaan”, Helintö kertoo.

Kustannussäästöjä ja paremmin voiva henkilöstö

Vaikka sairauspoissaolojen madaltamiselle asetettuja tavoitteita pidettiin melko kunnianhimoisina, ne saavutettiin: selkäperusteiset sairauspoissaolot ovat vähentyneet 54 prosentilla, ja kustannussäästöjä on saavutettu arviolta 160 000 euroa. Lisäksi työntekijöiden fyysinen hyvinvointi on lisääntynyt merkittävästi. Työntekijät ovat olleet myös kiitollisia uudenlaisista työterveystarkastuksista, sillä he kokevat saavansa niistä konkreettista hyötyä.

Selkäperusteisten sairauspoissaolojen määrän vähenemisen lisäksi on huomattu myös muita tärkeitä tuloksia. Terveystalon ja Coorin yhteistyön aikana henkilöstötyytyväisyys on noussut suurina harppauksina ja työntekijöiden vaihtuvuus on laskenut. Lisäksi kevennetyn työn ja työn kuntouttavan puolen mahdollisuuksia on hyödynnetty työterveystiimin tuella.

Onnistumisten takana on ennakkoluuloton yhteistyö ja selkeät toimintamallit

Coorin ja Terveystalon työterveystiimin välisessä yhteistyössä on saavutettu loistavia tuloksia, eikä niihin olisi päästy ilman toimivaa yhteistyötä. Tarkkaan määritellyt ja yhtenäiset toimintamallit takaavat sen, että Coorin tulokset ovat hyviä valtakunnallisesti ympäri Suomen.

”Keskustelu ongelmista työterveystiimin kanssa on ollut alusta alkaen suoraa ja avointa. Vaikka olemme ajoittain haastaneet ja kyseenalaistaneet työterveyden tiettyjä toimintamalleja, tämä otetaan Terveystalossa vastaan, ja haasteisiin ehdotetaan ratkaisuja. Työfysioterapeuttien suorittama työhöntulotarkastus on esimerkki onnistuneesta uuden idean pilotoinnista”, Marie Styf-Mannonen kiittelee.

Coorissa on myös sitouduttu yhteystyöhön Terveystalon kanssa. Työterveystiimi vierailee Coorin johtoryhmässä neljästi vuodessa, minkä avulla varmistetaan keskustelun ja kehittymisen jatkuvuus. Lisäksi esihenkilöt osallistuvat yhteistyöhön aktiivisesti.

”Kun kaikki ovat samassa veneessä ja ymmärtävät mihin suuntaan ollaan menossa, on paljon helpompaa varmistaa, että tavoitteisiin päästään”, Styf-Mannonen toteaa avoimuuden ja yhteistyön merkityksestä.

Onnistunut yhteistyö Coorin ja Terveystalon välillä jatkuu, ja henkilöstön hyvinvoinnille on asetettu entistäkin korkeampia tavoitteita.

Lue alkuperäinen artikkeli Terveystalon sivuilta.